Notă de informare

Notă de informare / Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația PUR ȘI SIMPLU VERDE (PSV), cu sediul în București, B-dul Ferdinand, nr. 138, ap. 2, sector 2, e-mail webmaster@pursisimpluverde.ro, web-site www.pursisimpluverde.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

1. Asociația Pur și Simplu Verde (PSV) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. PSV respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care generează în mod direct sau indirect acces la datele cu caracter personal, cu scopul de a preveni prelucrări neautorizate precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

PSV prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în scopul realizării următoarelor operatiuni:

  • efectuarea procedurilor de dobândire a calității de membru sau voluntar al PSV și înregistrarea acestei calități în cazul admiterii cererii;
  • transmiterea comunicărilor, organizarea și desfășurarea evenimentelor, precum și efectuarea altor operațiuni aferente calității de membru sau voluntar al PSV;
  • alte activități necesare îndeplinirii scopului asociației.

În cadrul procedurii de înscriere în PSV colectăm și utilizăm datele necesare pentru dobândirea calității de membru și exercitarea drepturilor și obligațiilor aferente acesteia: numele și prenumele, sexul, codul numeric personal, domiciliul, profesia, ocupația, precum si datele de contact – adresă e-mail și telefon. Aceleași date sunt prelucrate și în cazul persoanelor care au relații de muncă cu PSV (angajați sau care aplică pentru angajare).

De asemenea, colectăm datele personale pentru derularea activităților asociației, cum ar fi încheierea contractelor de furnizare bunuri/servicii sau a altor contracte. În aceste cazuri datele supuse prelucrării sunt numele, prenumele, funcția, denumirea angajatorului, detaliile de contact: numărul de telefon, adresa e-mail, adresa poștală.

Datele sunt colectate în mod direct, pe baza consimțământului dumneavoastră, și vor fi păstrate și utilizate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, respectiv numai pe durata cât veți avea calitatea de membru sau voluntar al PSV, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

2. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu realizăm activități de care să implice formule automate de prelucare cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri diferite față de cele declarate, pentru care acestea au fost colectate. Datele persoanelor ce nu au dobândit calitatea de membru/voluntar sau care nu mai sunt necesare, din orice motive, vor fi șterse.

3. Beneficiați de drepturile aferente datelor cu caracter personal pe care le dețineți, cu titlu exemplificativ: dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare și la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la ștergerea datelor.

4. Conform prevederilor legale în materia protecției datelor cu caracter personal aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimţământul printr-o cerere adresată PSV. De asemenea, pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau în cazul în care aveţi întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul PSV, la adresa e-mail webmaster@pursisimpluverde.ro. Coordonatele de contact ale responsabilului cu protecția datelor pot fi găsite și pe pagina web a PSV – www.pursisimpluverde.ro.

5. În cazul oricăror nemulțumiri aveți dreptul de a formula plângere, instituția abilitată pentru soluționarea acesteia fiind Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale cărei coordonate de contact se află pe pagina web a acesteia: www.dataprotection.ro.

Am citit și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.